Strona główna Napisz do nas Mapa strony

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Łodzi do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych!
         
                                                 

img

Likwidacja szkód >> Procedury zgłaszania szkód ubezpieczeń na życie

Procedury zgłaszania szkód ubezpieczeń na życie

Ubezpieczony może się starać o wypłatę świadczenia poprzez zgłoszenie roszczenia:

 • do jednostek terenowych Towarzystw Ubezpieczeniowych;
 • w siedzibie MAU Secesja Sp. zo.o.;
 • on-line, na stronie odpowiedniego Towarzystwa Ubezpieczniowego;
 • telefonicznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego.

 

 Osoby ubiegające się o wypłatę świadczenia powinny okazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenia (deklaracja przystąpienia lub certyfikat) oraz stosowną dokumentacją, zależną od rodzaju zgłoszenia.

 

Dokumenty wymagane do zgłoszenia roszczenia:

 

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO:

Dokumenty podstawowe

 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego, lub inny dokument potwierdzający śmierć,
 • karta zgonu lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci,
 • dowód tożsamości uprawnionego - np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta pobytu/prawo jazdy (emisji od 01.07.1999)/legitymacja szkolna (dla osób niepełnoletnich)

Dokumenty opcjonalne:

 • dokumentacja potwierdzająca okoliczności wypadku (nieszczęśliwy wypadek),
 • dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu, dokument potwierdzający stan trzeźwości (w przypadku, gdy Ubezpieczony kierował jakimkolwiek pojazdem), aktualne badanie techniczne lub inny dokument warunkujący dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku komunikacyjnym (wypadek komunikacyjny),
 • dokumentacja potwierdzająca zaistnienie wypadku w pracy np. protokół powypadkowy, dokumentacja z ZUS (wypadek przy pracy),  
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość dziecka, zaświadczenie ze szkoły/uczelni dla dzieci w wieku 18-25 lat albo zaświadczenie o niezdolności do pracy. Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka, akt zgonu rodzica i akt małżeństwa pozostałego przy życiu rodzica (w przypadku wypłaty jednorazowego światczenia osierocenie dziecka Ubezpieczonego własnego, a także przysposobionego pasierba),
 • w przypadku gdy zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym wymagane jest pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania uprawnionego,

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zależności od okoliczności zdarzenia może zwrócić się o dodatkowe informacje.

 

ŚMIERĆ WSPÓŁUBEZPIECZONEGO (małżonek, rodzice, teściowie, dzieci):

Dokumenty podstawowe:

 • odpis skrócony aktu zgonu Współubezpieczonego,
 • dowód tożsamości uprawnionego - np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta pobytu/prawo jazdy (emisji od 01.07.1999)/legitymacja szkolna (dla osób niepełnoletnich).

 

Dokumenty opcjonalne:

 • karta zgonu lub inna dokumentacja stwierdzająca przyczynę śmierci (nieszczęśliwy wypadek),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego ze współmałżonkiem i oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim (śmierć rodzica współmałżonka),
 • odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki/ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma/macochy z biologiczną matką/ojcem (śmierć macochy/ojczyma),
 • odpis skrócony aktu zgonu naturalnego rodzica i odpis skrócony aktu małżeństwa rodzica dziecka z Ubezpieczonym (śmierć pasierba),
 • w przypadku gdy zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym wymagane jest pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania uprawnionego,

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zależności od okoliczności zdarzenia może zwrócić się o dodatkowe informacje, np. dokumenty potwierdzające okoliczności zdarzenia (z prokuratury, Policji, sądu).

 

URODZENIE DZIECKA/URODZENIE MARTWEGO DZIECKA:

Dokumenty podstawowe:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją "dziecko martwo urodzone",
 • dowód tożsamości uprawnionego - np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta pobytu/prawo jazdy (emisji od 01.07.1999).

 

Dokumenty opcjonalne:

 • w przypadku gdy zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym wymagane jest pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania uprawnionego,

Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zależności od okoliczności zdarzenia może zwrócić się o dodatkowe informacje, np. dokumenty potwierdzające okoliczności zdarzenia (z prokuratury, Policji, sądu).

 

ZDARZENIA MEDYCZNE (LECZENIE SZPITALNE, OPERACJE CHIRURGICZNE, CIĘŻKIE CHOROBY, TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU ITP.):

Dokumenty podstawowe:

 • dowód tożsamości uprawnionego - np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta pobytu/prawo jazdy (emisji od 01.07.1999),
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca datę i okoliczności nieszczęśliwego wypadku oraz charakter doznanych obrażeń (trwały uszczerbek na zdrowiu, złamanie kości, poważnie uszkodzenie ciała, trwałe inwalidztwo),
 • karta informacyjna z pobytu w szpitalu (leczenie szpitalne),
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie ciężkiej choroby np. karta informacyjna z pobytu w szpitalu, wyniki badań z diagnozą ciężkiej choroby ( np. wynik badań histopatologicznych- wystąpienie nowotworu),
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego, podczas którego wykonano zabieg operacyjny lub inna dokumentacja potwierdzająca przebieg zabiegu operacyjnego (operacje chirurgiczne),
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rodzaj zastosowanego leczenia (leczenie specjalistyczne),
 • dokumentacja potwierdzająca całkowitą i trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji (trwała niezdolność).

 

Dokumenty opcjonalne:

 • kopia zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital, w którym odbył się pobyt w szpitalu albo zaświadczenie wydane przez Ubezpieczającego o pobieraniu zasiłku chorobowego w związku z pobytem Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital, w którym miała miejsce hospitalizacja (rekonwalescencja),
 • inna dokumentacja potwierdzająca datę/okoliczności wypadku (nieszczęśliwy wypadek),
 • dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu oraz aktualne badanie techniczne lub inny dokument warunkujący dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku (wypadek komunikacyjny),
 • w przypadku gdy zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym wymagane jest pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania uprawnionego,