Strona główna Napisz do nas Mapa strony

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Łodzi do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych!
         
                                                 

img

Oferta >> Oferta dla Funkcjonariuszy Publicznych z innych urzędów

Oferta dla Funkcjonariuszy Publicznych z innych urzędów

 Program na rok 2016/2017

Umowa generalna została zawarta na niezmienioych warunkach.

 

Od 17 maja 2011 r. obowiązuje Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 34 poz.173 z 2011r.). W przypadku wypłaty przez organ administracji publicznej odszkodowania za niezgodną z prawem decyzję (także jej brak czy opóźnienie) funkcjonariusz publiczny będzie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej (do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia), jeśli zostanie wykazane, iż jego działania nosiły znamiona rażącego naruszenia prawa. Odpowiedzialność majątkowa Funkcjonariusza może być wyższa niż 12-krotność jego miesięcznego uposażenia, w sytuacji gdyby doszło do kilku uchybień w ciągu roku.

 

Kontynuacja ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych

Informujemy, iż w związku ze zbliżającym się końcem (31 maja 2015) dotychczasowej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, Miejska Agencja Ubezpieczeniowa „Secesja” Sp. z o.o. wraz z Zarządem Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych,  przedłużyła na kolejny okres roczny program w InterRisk TU S.A. wynegocjowany przez Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA.

W ramach aktualnej jeszcze umowy generalnej najwcześniej wygasają polisy z okresem ochrony do 31 maja 2016r. Co miesiąc wygasają kolejne polisy.

Aby kontynuować dotychczasową umowę należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia,przesłać na adres MAU „Secesja” Sp. z o.o. nową deklarację przystąpienia oraz wpłacić składkę odpowiadającą wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU FZZPS

- do programu mogą przystępować funkcjonariusze publiczni z różnych rodzajów urzędów (np.  wojewódzkich, samorządu terytorialnego i innych)

 - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uchybienie funkcjonariusza publicznego z rażącym naruszeniem prawa, do którego doszło w okresie polisy

 każdy Funkcjonariusz może sam ustalić wysokość własnej ochrony - suma gwarancyjna nie jest limitowana 12-krotnością miesięcznego wynagrodzenia ,

Dostępne są  warianty sumy gwarancyjnej na funkcjonariusza na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu okresu ubezpieczenia składka za osobę za podstawowy – roczny okres ubezpieczenia :

 

1             25.000 zł              50 zł

2             50.000 zł              79 zł

3             100.000 zł            115 zł

4             200.000 zł            220 zł

 

- Ubezpieczyciel pokryje roszczenia, które przekroczą 1.000 zł

 - oprócz wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel pokryje także koszty eksperta, który ustali zasadność wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń oraz udzieli pomocy prawnej w związku z roszczeniami. Limit na tego typu wydatki wynosi 10.000 zł ponad sumę gwarancyjną

 - aby przystąpić do programu należy przesłać Deklarację i opłacić składkę na konto MAU „Secesja” Sp. z o.o.

Zalety ubezpieczenia

• ochrona obejmuje moment uchybienia w okresie polisy – istnieje nawet po zaprzestaniu kontynuacji ubezpieczenia

 - zmiana Towarzystwa w kolejnym okresie nie powoduje utraty ochrony, dla uchybień, które już się zdarzyły

 - polisa nie musi być kontynuowana po zakończeniu pracy w charakterze funkcjonariusza

 • brak ograniczeń czasowych od uchybienia na zgłoszenie szkody Ubezpieczycielowi – przedawnienie zgodne z zasadami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego (czas na zgłoszenie szkody liczony jest od momentu wezwania funkcjonariusza do spełnienia świadczenia przez podmiot odpowiedzialny lub wytoczenia powództwa)

 • możliwość samodzielnego ustalenia sumy gwarancyjnej, która nie jest limitowana 12-krotnością miesięcznego wynagrodzenia

 • pokrycie kosztów ekspertów i kosztów ochrony prawnej powyżej sumy gwarancyjnej

 • w porównaniu z innymi ofertami (o podobnym zakresie udzielanej ochrony) bardzo konkurencyjna składka

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

W celu kontynuacji ubezpieczenia należy:

1)  zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

2)  przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ:

- w formie zeskanowanej na adres mailowy  funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl lub

- faxem na nr 42/637 78 00 lub

- na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

3)    wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej na konto:  08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

Osoby kontynuujące ubezpieczenie w celu zachowania ciągłości ochrony powinny załatwić powyżej wymienione formalności przed końcem aktualnych jeszcze polis.

 

W celu przystąpienia po raz pierwszy do ubezpieczenia należy:

1)  zgłosić na adres: funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl chęć przystąpienia do Programu i zgodę na przesłanie warunków umowy ubezpieczenia w formie elektronicznej,

2) zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

3)  przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ (lub Deklarację ochrona wsteczna):

- w formie zeskanowanej na adres mailowy  funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl lub

- faxem na nr 42/637 78 00 lub

- na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

4)  wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej na konto:  08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

W związku z wprowadzonym ustawowym obowiązkiem przekazania Ubezpieczonemu przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego warunków umowy ubezpieczenia na trwałym nośniku, osoba zainteresowana ubezpieczeniem winna podać adres e-mail i wyrazić zgodę na przesłanie w formie elektronicznej warunków umowy ubezpieczenia.

Do osób mających zawarte ubezpieczenie, które wyraziły zgodę na przesłanie informacji o możliwości wznowienia ubezpieczenia warunki umowy ubezpieczenia zostaną przesłane na podany adres e-mail.

UWAGA !!!

                Dla funkcjonariuszy nieposiadających jeszcze ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej (lub mający przerwę w ochronie) istnieje możliwość zawarcia POLISY Z OCHRONĄ WSTECZNĄ nawet od 17 maja 2011 roku, tj. od początku obowiązywania Ustawy.

Do ubezpieczenia zawieranego na powyższych zasadach dokupić można ochronę w dowolnym okresie wstecznym (stanowiącym z wyżej określonym okresem rocznym nieprzerwany okres).

Suma gwarancyjna odnosi się do całego okresu ubezpieczenia (nawet jeśli wynosi on ponad 3 lata).

 

 Ze względu na wydłużenie okresu ubezpieczenia radzimy przeanalizowanie celowości i możliwości wyboru wyższej sumy gwarancyjnej (w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na zdarzenie z 1-szego roku, w kolejnym roku ochrony nie będzie).

 Do programu mogą przystąpić osoby nieposiadające wiedzy o swoim działaniu lub zaniechaniu, mającym miejsce po 16 maja 2011, które w przyszłości mogłoby skutkować szkodą.

Aby zawrzeć ubezpieczenie należy wypełnić specjalną deklarację ochrona wsteczna dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr,  przesłać ją do MAU Secesja Sp. z o.o. oraz opłacić składkę w wysokości i terminie wskazanym w deklaracji.

W przypadku zainteresowania terminem ochrony wstecznej (np. od rozpoczęcia pracy) prosimy o kontakt  mailowy na adres  funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl  lub telefoniczny pod nr 42 637-78-00 lub 42 637-33-11.

Pliki do pobrania

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zakupem polisy SKONTAKTUJ SIĘ z nami

Zadzwoń do nas Napisz do nas Formularz kontaktowy