Strona główna Napisz do nas Mapa strony

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Łodzi do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych!
         
                                                 

img

Oferta >> Program Ubezpieczeń dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Program Ubezpieczeń dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

img

Program Ubezpieczeń dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

        Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niesie ze sobą wykonywanie tak potrzebnej i trudnej pracy, jaką jest zawód pielęgniarki i położnej, Miejska Agencja Ubezpieczeniowa „Secesja” Sp. z o.o. podjęła się obsługi specjalnych programów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla pielęgniarek i położnych stworzonych przy udziale Merydian Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S.A.

Kto ma obowiązek się ubezpieczyć?

Ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. z 01.06.2011r. nr 112 poz.654) wprowadziła nowe obowiązkowe ubezpieczenia, do zawarcia których zobowiązany jest podmiot wykonujący działalność leczniczą (art. 25 ust. 1).

               Szczegółowy zakres obowiązkowych ubezpieczeń kształtowany jest odpowiednio rozporządzeniami Ministra Finansów.

Minister Finansów wydał w dniu 22 grudnia 2011r.:

• zgodnie z art. 25. ust. 5 ustawy o działalności leczniczej Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 30.12.2011r. nr. 293 poz. 1729)

• zgodnie z art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 30.12.2011r. nr 293 poz. 1728).

 

Od dnia 01.01.2012r. powstał obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dotyczy on wyłącznie pielęgniarek i położnych wykonujących swój zawód:

- w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a. indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej,

b. indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania,

c. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej,

d. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania,

e. indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

f. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

- w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych.

Nie są więc zobowiązane do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, osoby wykonujące swój zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia (przy czym w tym przypadku nie posiadający zarejestrowanej praktyki pielęgniarskiej).

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody "osobowe" będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Co to znaczy szkoda osobowa? Tzn. np. uszkodzenie ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia lub spowodowanie śmierci pacjenta.

Z zakresu tej ochrony wyłączone są szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, o ile nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Wyłączone są również szkody wyrządzone po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej. Ubezpieczenie nie obejmuje badań klinicznych.

Dla osoby wykonującej zawód pielęgniarki lub położnej objętej obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Przepisy ustawy o działalności leczniczej w art. 25 ust. 3 zobowiązują pielęgniarki i położne niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą do przekazania dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela prowadzącej rejestr okręgowej radzie pielęgniarek i położnych właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki/ położnej.

Ubezpieczenie dobrowolne

Pielęgniarki i położne wykonujące swój zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia (przy czym w tym przypadku nie posiadający zarejestrowanej praktyki pielęgniarki lub położnej) mogą zawrzeć polisę ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej. Warunki takich umów regulowane są wg. ogólnych warunków ubezpieczenia poszczególnych Ubezpieczycieli z różnymi wariantami rozszerzeń i sum gwarancyjnych w zależności od potrzeb samych zainteresowanych.

Podkreślając art. 25. ust 4 ustawy o działalności leczniczej wskazujemy, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie narusza przepisów art. 120 ustawy Kodeks pracy tj. "w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca".

Z myślą o Państwa potrzebach zostały wynegocjowane dwa programy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W ramach programów znajdziecie Państwo:

  • Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej,
  • Ubezpieczenia dobrowolne odpowiedzialności cywilnej w wybranych wariantach sum ubezpieczenia,
  • Dostępne rozszerzenia ochrony o: poszerzony zakres terytorialny, zakażenie wirusem HIV i innymi chorobami zakaźnymi, zarażenie się HIV oraz WZW, ochrona prawna,
  • Dodatkowe zniżki na ubezpieczenia mieszkań i podróży dla osób ubezpieczonych.

 

Ubezpieczenie dostępne jest w naszym biurze. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zakupem polisy SKONTAKTUJ SIĘ z nami

Zadzwoń do nas Napisz do nas Formularz kontaktowy