Strona główna Napisz do nas Mapa strony

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Łodzi do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych!
         
                                                 

img

Oferta >> Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest  z określonymi ryzykami, które narażają firmę na straty finansowe. Takimi zdarzeniami może być zniszczenie lub uszkodzenie mienia należącego do firmy (m.in. lokal, samochody, maszyny, komputery), nienależyte wykonanie zobowiązania, szkody osobowe i wiele innych. Zalanie biura czy uszkodzenie sprzętu elektronicznego może nie tylko nieść za sobą konieczność sfinansowania naprawy uszkodzonych elementów, ale też przestój w działalności firmy. Dużo poważniejsze straty może nieść za sobą szkoda wyrządzona osobie trzeciej lub nienależyte wykonanie umowy.

Przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń ustrzec może odpowiednio dobrane ubezpieczenie, które pozwoli w kryzysowej sytuacji pokryć nagłe koszty.

 

Przedmiot ubezpieczenia

Firma może ubezpieczyć cały majątek lub tylko daną jego grupę (np. budynek i/lub maszyny i/lub środki obrotowe):

 • lokal / budynek
 • maszyny / urządzenia, wyposażenie itp.
 • stacjonarny sprzęt elektroniczny oraz przenośny sprzęt elektroniczny
 • środki obrotowe
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży
 • rzeczy ruchome w celu wykonania usługi
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne (także w transporcie)
 • mienie pracowników

Dodatkowo ochroną mogą zostać objęte:

 • stłuczenia i uszkodzenia szyb i oszkleń;
 • wandalizmu;
 • majątku firmy w każdym miejscu RP (np. laptopa);
 • błędu użytkownika (dot. sprzętu elektronicznego);
 • stacjonarnego lub przenośnego sprzętu elektronicznego od szkód elektrycznych;
 • maszyny i urządzeń od szkód elektrycznych;
 • awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń;
 • katastrofy budowlanej;
 • utraty danych i oprogramowania;
 • mienia w transporcie (CARGO);
 • assistance;
 • nowych środków trwałych;
 • klauzula rozmrożenia środków obrotowych (zepsucia towarów wskutek rozmrożenia);
 • klauzula reprezentantów;
 • klauzula drobnych prac remontowo- montażowych;
 • klauzula rzeczoznawców;
 • NNW pracowników.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może obejmować dodatkowo:

 • OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa);
 • OC za produkt;
 • OC za wypadki powstałe poza granicami RP;
 • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług;
 • OC za podwykonawców;
 • OC pracodawcy;
 • OC najemcy (szkody w nieruchomościach i ruchomościach);
 • OC za szkody w rzeczach przekazanych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem;
 • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem;
 • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
 • OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia
 • OC za pojazdy wolnobieżne;
 • OC za zanieczyszczenie środowiska;
 • OC za przeniesienie chorób zakaźnych;
 • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
 • OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem;
 • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem;

Szeroka gama produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku pozwala dziś dopasować poziom ochrony do potrzeb danej firmy. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych agentów, którzy pomogą Państwu w analizie potrzeb ubezpieczeniowych oraz przygotują dopasowane do nich oferty.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zakupem polisy SKONTAKTUJ SIĘ z nami

Zadzwoń do nas Napisz do nas Formularz kontaktowy