Strona główna Napisz do nas Mapa strony

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Łodzi do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych!
         
                                                 

img

Strefa klienta >> Słowniczek ubezpieczonego

Słowniczek ubezpieczonego

Assistance

zakres usług dodatkowych, świadczonych w ramach polisy ubezpieczeniowej min. interwencja specjalisty, pomoc lekarza.


Bagaż

przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, namioty itp., stanowiące własność ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu.


Budowle/ inny budynek

obiekty budowlane  trwale związane z gruntem, nie będące budynkami , ani tymczasowymi obiektami budowlanymi; stanowiącymi całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, przynależne do domu min: ogrodzenie, świetliki, chodniki, podjazdy, oświetlenie, budowle ziemne ( baseny, studnie, oczyszczalnie ścieków) obiekty architektury ogrodowej. Do obiektów nie zalicza się lekkich konstrukcji stanowiących ochronę np. kortu tenisowego, basenu, sauny niebędące stałymi ( namioty, nakrycia itp.).


Budynek gospodarczy

obiekt budowlany wraz ze stałymi elementami i instalacjami przeznaczony do innych celów niż mieszkaniowe, w tym również garaż wolnostojący. Budynek znajdujący się na terenie tej samej posesji co ubezpieczony dom lub poza nią, które Ubezpieczony użytkuje na podstawie prawa własności.


Centrum alarmowe

podmiot , który w imieniu Ubezpieczyciela świadczy usługi assistance


Cesja

przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Najczęściej spotyka się cesję praw z ubezpieczenia na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszkań i domów. Podmiot na który dokonywana jest cesja staje się dysponentem praw do przedmiotu cesji. Inaczej mówiąc cesja jest umową przelewu wierzytelności, na podstawie której cesjonariusz - osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (np. bank) nabywa przyszłą wierzytelność (np. z umowy ubezpieczenia - odszkodowanie), czyli zastrzeżenie w dokumentach ubezpieczenia, zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania dla osoby na rzecz, której ustanowiono zastrzeżenie.


Choroba przewlekła

stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem np. astma, cukrzyca, nowotwór, choroby układu krążenia, padaczka, stwardnienie rozsiane, wirus HIV, etc.


Czynności życia prywatnego

standardowo są to czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, zatrudnianiem pomocy domowej lub opiekunki, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z amatorskim uprawianiem sportu


Czysta strata finansowa/ majątkowa

uszczerbek majątkowy nie będący szkodą rzeczową lub osobową ( dot. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej);


Dom jednorodzinny

budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

 

Dom jednorodzinny obejmuje elementy konstrukcyjne oraz:

1) instalacje, tj. zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) i służących do zaopatrzenia i prawidłowej jego eksploatacji.

2) urządzenia techniczne, tj. zamontowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) urządzenia umożliwiające użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, znajdujące się w środku lub na zewnątrz ubezpieczonego budynku.

3) stałe elementy, tj. zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi): armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, przegrody/ścianki działowe, drzwi wraz z futrynami i zamkami, okna łącznie ze szkleniem, ościeżnicami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, powłoki malarskie, tynki ścian i sufitów, elewacje, okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawami oświetlenia, wentylatora, zakończeniami instalacji ppoż., zabudowy balkonów/logii/tarasów,

4) zewnętrzne elementy, tj. rynny, parapety zewnętrzne, zewnętrzne punkty oświetleniowe, anteny wszelkiego rodzaju, markizy lub rolety przeciwsłoneczne i inne przedmioty trwale związane z budynkiem.


Dom letniskowy

budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony do celów rekreacyjnych, położony na działce rekreacyjnej. Domem letniskowym nie jest obiekt budowlany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.


Dom w budowie

jest to konstrukcja która nie posiada odbioru technicznego, posiada pozwolenia na użytkowanie oraz kompletnych odbiorów częściowych.

Inwestycje-

1)       budowa ( wykonanie budynku)

2)       rozbudowa

3)       przebudowa ( wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowania lub technicznych budynku z wyjątkiem parametrów charakterystycznych takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokości, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.)

domu jednorodzinnego, domu letniskowego, lokalu mieszkalnego , garażu, innego budynku, obiektu małej architektury lub ogrodzenia, znajdującego się w miejscu ubezpieczenia pod warunkiem prowadzenia prac budowlanych zgodnie z prawem budowlanym.


Kradzież z włamaniem

dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju ( rabunku).


Likwidacja szkody

szereg czynności podejmowanych i wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyn szkody oraz odpowiedzialności za szkodę, a także ustalenie wysokości należnego odszkodowania/świadczenia uprawnionej osobie


Środki obrotowe

materiały, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe lub znajdujące się w toku produkcji, półprodukty. Surowce, towary i materiały nabyte w celu sprzedaży, przyjęte do przerobu lub obróbki.


Maszyny, urządzenia , wyposażenie

wszelkie wykorzystane przez Ubezpieczonego do prowadzenia działalności gospodarczej mienie, stanowiące środki trwałe Ubezpieczonego, za wyjątkiem:

-    budynków, budowli i lokali, a nie zaliczające się do pozostałych kategorii mienia oraz nie stanowiące środków trwałych Ubezpieczonego,

-     mienie przekazane Ubezpieczonemu w celu wykonania przy jego pomocy usługi lub pracy.


Mienie pracownicze

mienie stanowiące własność pracowników przedsiębiorcy wskazanego z nazwy w polisie.


Mieszkanie (lokal mieszkalny)

samodzielny lokal mieszkalny , trwale  wydzielony ścianami w budynku wielorodzinnym wraz z instalacjami, urządzeniami, technicznymi, stałymi elementami oraz miejscem parkingowym zajmowanym przez Ubezpieczonego na podstawie prawa własności ( współwłasności) użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa własności.


Nakłady inwestycyjne/aranżacyjne

udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego przed wystąpieniem szkody na remonty bieżące, kapitalne i adaptacyjne oraz wykończenie wnętrz budynków i lokali nie stanowiących własności Ubezpieczonego, ale wykorzystywanych przez niego do prowadzenia działalności gospodarczej.


Nieszczęśliwy wypadek

nagłe zdarzenie  wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony-  niezależnie  od swojej woli- doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.


Odpowiedzialność cywilna

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na osobie lub mieniu, którą ponosi osoba zobowiązana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.


Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy, kontraktu).


Odpowiedzialność cywilna deliktowa

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim czynem niedozwolonym przez prawo.


Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (jeżeli jest osobą prawną) lub w terminie 30 dni, jeżeli jest osobą fizyczną. Po odstąpieniu od umowy Zakład Ubezpieczeń zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki pomniejszone o koszty udzielonej ochrony.


Ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.)

wzorzec umowny, mający zastosowanie do umowy ubezpieczenia, stanowiący jej integralną część. O.w.u. określają w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń


Osoba trzecia

osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia.


Osoba uprawniona

osoba fizyczna , pisemnie wskazana przez Ubezpieczonego, upoważniona do odbioru świadczenia z tytułu jego śmierci.


Osoby bliskie

małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowie, ojczym, macocha, pasierb, przysposobieni i przysposabiający. Osoby prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe.


Podwykonawca

podmiot nie będący pracownikiem w rozumieniu OWU, któremu Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy, usługi lub innych czynności.


Polisa

 dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.


Pomieszczenie przynależne

to pomieszczenia budynku wielorodzinnego znajdujące się w wyłączny użytkowaniu ubezpieczonego, jego osób bliskich, pomocy domowej.


Przepięcie

nagły i krótkotrwały wzrost napięcia prądu, przewyższający napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia lub instalacji.


Pustostan

opuszczony, niezamieszkały w całości lub wyłączony z użytkowania budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny.


Rabunek

zabór ubezpieczonego mienia dokonany w następujący sposób:

-          przy użyciu siły lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubezpieczonego lub osób bliskich;

-          gdy sprawca używając siły lub grożąc jej użyciem, doprowadził Ubezpieczającego lub osoby bliskie posiadające klucze do ubezpieczonych pomieszczeń i zmusił do jego otworzenia lub sam je otworzył zrabowanym kluczem.

-            poprzez oszustwo, czyli doprowadzenia do zaboru ubezpieczonego mienia poprzez wprowadzenie w błąd bądź wykorzystanie błędu osoby niepełnoletniej, w podeszłym wieku lub upośledzonych umysłowo.


Regres Ubezpieczeniowy

roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń, w określonych przez prawo przypadkach, po dokonaniu wypłaty odszkodowania może dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody.


Ruchomości domowe

to rzeczy ruchome będące własnością Ubezpieczonego lub osób mu bliskich, stanowiące wyposażenie pomieszczeń objętych umową ubezpieczenia, służące do prowadzenia gospodarstwa domowego

 

Ruchomości domowe w wielu przypadkach podlegają podziałowi na poszczególne kategorie:

v      Ruchomości zwykłe ( min. Meble wszelkiego rodzaju, art., gospodarstwa domowego, i inne przedmioty wspólnego użytku; sprzęt sportowy, turystyczny, ogrodniczy, materiały opałowe, rośliny doniczkowe , zwierzęta domowe ( z wyłączaniem hodowlanych)

v      Ruchomości elektroniczne- elektroniczny sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne, sprzęt fotograficzny, komputerowy, urządzenia dostępu do Internetu,  telewizji, telefonii; przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, palm topy, konsole do gier, odtwarzacze multimedialne.

v      Ruchomości specjalne – biżuteria, dzieła sztuki, wyroby z metali luba kamieni  szlachetnych, monety złote i srebrne; metale szlachetne w złomie lub sztabach, niestanowiące wyrobu użytkowanego nieoprawione kamienie szlachetne lub syntetyczne, zbiory kolekcjonerskie broń wszelkiego rodzaju.

v      Ruchomości w pomieszczeniach przynależnych( gospodarczych)


Składka ubezpieczeniowa

Cena usługi ubezpieczeniowej, zależy od sumy ubezpieczenia; jest podawana przeciętnie dla danego ryzyka. Jej wysokość zależy od wypadkowości, posiadanego doświadczenia, wieku ubezpieczonego, kontynuacji ubezpieczenia.


Szkoda

majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, odnoszący się do mienia lub osoby objętej ubezpieczeniem, albo jej odpowiedzialności cywilnej, poniesiony przez jedną osobę poszkodowaną, przy czym w razie większej liczby osób poszkodowanych wskutek jednego zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem każdą osobę uważa się za dotkniętą odrębną szkodą, a w ubezpieczeniach komunikacyjnych każdy pojazd dotknięty zdarzeniem losowym objętym ubezpieczeniem traktuje się jako odrębną szkodę.


Szkoda całkowita

całkowite zniszczenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia.


Szkoda na osobie

śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.


Szkody w mieniu

uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy ruchomej bądź nieruchomości.


Trwały uszczerbek na zdrowiu

trwałe upośledzenie czynności organizmu będące następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.


Ubezpieczający

Na rzecz osoby trzeciej zawiera umowę ubezpieczeniową, czasem jest ubezpieczonym, gdy zawiera umowę w swoim imieniu.


Ubezpieczony

To osoba, której majątek, życie, zdrowie i zdolność do pracy są objęte ochroną ubezpieczeniową.


Uderzenie pioruna

bezpośrednie  oddziaływanie siły i temperatury pochodzących z wyładowania atmosferycznego ( pioruna) na ubezpieczone mienie  lub bezpośredni, natychmiastowy skutek takiego wyładowania z wyłączeniem jego pośrednich skutków w tym szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepięciem prądu.


Wandalizm ( Dewastacja)

rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie, również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem.


Zasada proporcji

ma ona zastosowanie wówczas, kiedy suma ubezpieczenia mienia jest niższa od jego całkowitej wartości w dniu szkody, odszkodowanie wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do wartości tego mienia w tym dniu


Zwierzęta domowe

zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla towarzystwa, takie jak psy, koty, rybki akwariowe z wyłączeniem zwierząt hodowlanych w celach handlowych lub gospodarczych